Specimen

MonoLisa contains both upright and italic variants in weights ranging from 100 to 900. In addition, MonoLisa comes with extra symbols including support for Powerline terminal extensions.

Basic Latin

A
A
U+0041
B
B
U+0042
C
C
U+0043
D
D
U+0044
E
E
U+0045
F
F
U+0046
G
G
U+0047
H
H
U+0048
I
I
U+0049
J
J
U+004A
K
K
U+004B
L
L
U+004C
M
M
U+004D
N
N
U+004E
O
O
U+004F
P
P
U+0050
Q
Q
U+0051
R
R
U+0052
S
S
U+0053
T
T
U+0054
U
U
U+0055
V
V
U+0056
W
W
U+0057
X
X
U+0058
Y
Y
U+0059
Z
Z
U+005A
a
a
U+0061
b
b
U+0062
c
c
U+0063
d
d
U+0064
e
e
U+0065
f
f
U+0066
g
g
U+0067
h
h
U+0068
i
i
U+0069
j
j
U+006A
k
k
U+006B
l
l
U+006C
m
m
U+006D
n
n
U+006E
o
o
U+006F
p
p
U+0070
q
q
U+0071
r
r
U+0072
s
s
U+0073
t
t
U+0074
u
u
U+0075
v
v
U+0076
w
w
U+0077
x
x
U+0078
y
y
U+0079
z
z
U+007A
zero
0
U+0030
one
1
U+0031
two
2
U+0032
three
3
U+0033
four
4
U+0034
five
5
U+0035
six
6
U+0036
seven
7
U+0037
eight
8
U+0038
nine
9
U+0039
space
U+0020
period
.
U+002E
comma
,
U+002C
colon
:
U+003A
semicolon
;
U+003B
exclam
!
U+0021
question
?
U+003F
asterisk
*
U+002A
numbersign
#
U+0023
slash
/
U+002F
backslash
\
U+005C
hyphen
-
U+002D
underscore
_
U+005F
parenleft
(
U+0028
parenright
)
U+0029
braceleft
{
U+007B
braceright
}
U+007D
bracketleft
[
U+005B
bracketright
]
U+005D
quotedbl
"
U+0022
quotesingle
'
U+0027
at
@
U+0040
ampersand
&
U+0026
bar
|
U+007C
dollar
$
U+0024
plus
+
U+002B
equal
=
U+003D
greater
>
U+003E
less
<
U+003C
asciitilde
~
U+007E
asciicircum
^
U+005E
percent
%
U+0025
grave
`
U+0060

Latin-1 Supplement

Aacute
Á
U+00C1
Acircumflex
Â
U+00C2
Adieresis
Ä
U+00C4
Agrave
À
U+00C0
Aring
Å
U+00C5
Atilde
Ã
U+00C3
AE
Æ
U+00C6
Ccedilla
Ç
U+00C7
Eth
Ð
U+00D0
Eacute
É
U+00C9
Ecircumflex
Ê
U+00CA
Edieresis
Ë
U+00CB
Egrave
È
U+00C8
Iacute
Í
U+00CD
Icircumflex
Î
U+00CE
Idieresis
Ï
U+00CF
Igrave
Ì
U+00CC
Ntilde
Ñ
U+00D1
Oacute
Ó
U+00D3
Ocircumflex
Ô
U+00D4
Odieresis
Ö
U+00D6
Ograve
Ò
U+00D2
Oslash
Ø
U+00D8
Otilde
Õ
U+00D5
Thorn
Þ
U+00DE
Uacute
Ú
U+00DA
Ucircumflex
Û
U+00DB
Udieresis
Ü
U+00DC
Ugrave
Ù
U+00D9
Yacute
Ý
U+00DD
aacute
á
U+00E1
acircumflex
â
U+00E2
adieresis
ä
U+00E4
agrave
à
U+00E0
aring
å
U+00E5
atilde
ã
U+00E3
ae
æ
U+00E6
ccedilla
ç
U+00E7
eth
ð
U+00F0
eacute
é
U+00E9
ecircumflex
ê
U+00EA
edieresis
ë
U+00EB
egrave
è
U+00E8
iacute
í
U+00ED
icircumflex
î
U+00EE
idieresis
ï
U+00EF
igrave
ì
U+00EC
ntilde
ñ
U+00F1
oacute
ó
U+00F3
ocircumflex
ô
U+00F4
odieresis
ö
U+00F6
ograve
ò
U+00F2
oslash
ø
U+00F8
otilde
õ
U+00F5
thorn
þ
U+00FE
germandbls
ß
U+00DF
uacute
ú
U+00FA
ucircumflex
û
U+00FB
udieresis
ü
U+00FC
ugrave
ù
U+00F9
yacute
ý
U+00FD
ydieresis
ÿ
U+00FF
ordfeminine
ª
U+00AA
ordmasculine
º
U+00BA
onesuperior
¹
U+00B9
twosuperior
²
U+00B2
threesuperior
³
U+00B3
nbspace
 
U+00A0
exclamdown
¡
U+00A1
questiondown
¿
U+00BF
periodcentered
·
U+00B7
softhyphen
­
U+00AD
guillemetleft
«
U+00AB
guillemetright
»
U+00BB
paragraph
U+00B6
section
§
U+00A7
copyright
©
U+00A9
registered
®
U+00AE
degree
°
U+00B0
brokenbar
¦
U+00A6
cent
¢
U+00A2
currency
¤
U+00A4
sterling
£
U+00A3
yen
¥
U+00A5
multiply
×
U+00D7
divide
÷
U+00F7
plusminus
±
U+00B1
logicalnot
¬
U+00AC
micro
µ
U+00B5
dieresis
¨
U+00A8
acute
´
U+00B4
macron
¯
U+00AF
cedilla
¸
U+00B8

Latin Extended-A

Abreve
Ă
U+0102
Amacron
Ā
U+0100
Aogonek
Ą
U+0104
Cacute
Ć
U+0106
Ccaron
Č
U+010C
Ccircumflex
Ĉ
U+0108
Cdotaccent
Ċ
U+010A
Dcaron
Ď
U+010E
Dcroat
Đ
U+0110
Ebreve
Ĕ
U+0114
Ecaron
Ě
U+011A
Edotaccent
Ė
U+0116
Emacron
Ē
U+0112
Eogonek
Ę
U+0118
Gbreve
Ğ
U+011E
Gcircumflex
Ĝ
U+011C
Gcommaaccent
Ģ
U+0122
Gdotaccent
Ġ
U+0120
Hbar
Ħ
U+0126
Hcircumflex
Ĥ
U+0124
IJ
IJ
U+0132
Ibreve
Ĭ
U+012C
Idotaccent
İ
U+0130
Imacron
Ī
U+012A
Iogonek
Į
U+012E
Itilde
Ĩ
U+0128
Jcircumflex
Ĵ
U+0134
Kcommaaccent
Ķ
U+0136
Lacute
Ĺ
U+0139
Lcaron
Ľ
U+013D
Lcommaaccent
Ļ
U+013B
Ldot
Ŀ
U+013F
Lslash
Ł
U+0141
Nacute
Ń
U+0143
Ncaron
Ň
U+0147
Ncommaaccent
Ņ
U+0145
Eng
Ŋ
U+014A
Obreve
Ŏ
U+014E
Ohungarumlaut
Ő
U+0150
Omacron
Ō
U+014C
OE
Œ
U+0152
Racute
Ŕ
U+0154
Rcaron
Ř
U+0158
Rcommaaccent
Ŗ
U+0156
Sacute
Ś
U+015A
Scaron
Š
U+0160
Scedilla
Ş
U+015E
Scircumflex
Ŝ
U+015C
Tbar
Ŧ
U+0166
Tcaron
Ť
U+0164
Tcedilla
Ţ
U+0162
Ubreve
Ŭ
U+016C
Uhungarumlaut
Ű
U+0170
Umacron
Ū
U+016A
Uogonek
Ų
U+0172
Uring
Ů
U+016E
Utilde
Ũ
U+0168
Wcircumflex
Ŵ
U+0174
Ycircumflex
Ŷ
U+0176
Ydieresis
Ÿ
U+0178
Zacute
Ź
U+0179
Zcaron
Ž
U+017D
Zdotaccent
Ż
U+017B
abreve
ă
U+0103
amacron
ā
U+0101
aogonek
ą
U+0105
cacute
ć
U+0107
ccaron
č
U+010D
ccircumflex
ĉ
U+0109
cdotaccent
ċ
U+010B
dcaron
ď
U+010F
dcroat
đ
U+0111
ebreve
ĕ
U+0115
ecaron
ě
U+011B
edotaccent
ė
U+0117
emacron
ē
U+0113
eogonek
ę
U+0119
gbreve
ğ
U+011F
gcircumflex
ĝ
U+011D
gcommaaccent
ģ
U+0123
gdotaccent
ġ
U+0121
hbar
ħ
U+0127
hcircumflex
ĥ
U+0125
idotless
ı
U+0131
ibreve
ĭ
U+012D
imacron
ī
U+012B
iogonek
į
U+012F
itilde
ĩ
U+0129
ij
ij
U+0133
jcircumflex
ĵ
U+0135
kcommaaccent
ķ
U+0137
kgreenlandic
ĸ
U+0138
lacute
ĺ
U+013A
lcaron
ľ
U+013E
lcommaaccent
ļ
U+013C
ldot
ŀ
U+0140
lslash
ł
U+0142
nacute
ń
U+0144
ncaron
ň
U+0148
ncommaaccent
ņ
U+0146
eng
ŋ
U+014B
obreve
ŏ
U+014F
ohungarumlaut
ő
U+0151
omacron
ō
U+014D
oe
œ
U+0153
racute
ŕ
U+0155
rcaron
ř
U+0159
rcommaaccent
ŗ
U+0157
sacute
ś
U+015B
scaron
š
U+0161
scedilla
ş
U+015F
scircumflex
ŝ
U+015D
tbar
ŧ
U+0167
tcaron
ť
U+0165
tcedilla
ţ
U+0163
ubreve
ŭ
U+016D
uhungarumlaut
ű
U+0171
umacron
ū
U+016B
uogonek
ų
U+0173
uring
ů
U+016F
utilde
ũ
U+0169
wcircumflex
ŵ
U+0175
ycircumflex
ŷ
U+0177
zacute
ź
U+017A
zcaron
ž
U+017E
zdotaccent
ż
U+017C

Latin Extended Additional

Abreveacute
U+1EAE
Abrevedotbelow
U+1EB6
Abrevegrave
U+1EB0
Abrevehookabove
U+1EB2
Abrevetilde
U+1EB4
Acircumflexacute
U+1EA4
Acircumflexdotbelow
U+1EAC
Acircumflexgrave
U+1EA6
Acircumflexhookabove
U+1EA8
Acircumflextilde
U+1EAA
Adotbelow
U+1EA0
Ahookabove
U+1EA2
Bdotbelow
U+1E04
Dcircumflexbelow
U+1E12
Ddotbelow
U+1E0C
Dmacronbelow
U+1E0E
Ecircumflexacute
U+1EBE
Ecircumflexdotbelow
U+1EC6
Ecircumflexgrave
U+1EC0
Ecircumflexhookabove
U+1EC2
Ecircumflextilde
U+1EC4
Edotbelow
U+1EB8
Ehookabove
U+1EBA
Etilde
U+1EBC
Gmacron
U+1E20
Hbrevebelow
U+1E2A
Hdotbelow
U+1E24
Idieresisacute
U+1E2E
Idotbelow
U+1ECA
Ihookabove
U+1EC8
Kmacronbelow
U+1E34
Lcircumflexbelow
U+1E3C
Ldotbelow
U+1E36
Ldotbelowmacron
U+1E38
Lmacronbelow
U+1E3A
Macute
U+1E3E
Mdotaccent
U+1E40
Mdotbelow
U+1E42
Ncircumflexbelow
U+1E4A
Ndotaccent
U+1E44
Ndotbelow
U+1E46
Nmacronbelow
U+1E48
Ocircumflexacute
U+1ED0
Ocircumflexdotbelow
U+1ED8
Ocircumflexgrave
U+1ED2
Ocircumflexhookabove
U+1ED4
Ocircumflextilde
U+1ED6
Odotbelow
U+1ECC
Ohookabove
U+1ECE
Ohornacute
U+1EDA
Ohorndotbelow
U+1EE2
Ohorngrave
U+1EDC
Ohornhookabove
U+1EDE
Ohorntilde
U+1EE0
Omacronacute
U+1E52
Omacrongrave
U+1E50
Otildeacute
U+1E4C
Rdotbelowmacron
U+1E5C
Rmacronbelow
U+1E5E
Sdotbelow
U+1E62
Germandbls
U+1E9E
Tcircumflexbelow
U+1E70
Tdotbelow
U+1E6C
Tmacronbelow
U+1E6E
Udotbelow
U+1EE4
Uhookabove
U+1EE6
Uhornacute
U+1EE8
Uhorndotbelow
U+1EF0
Uhorngrave
U+1EEA
Uhornhookabove
U+1EEC
Uhorntilde
U+1EEE
Wacute
U+1E82
Wdieresis
U+1E84
Wgrave
U+1E80
Ydotaccent
U+1E8E
Ydotbelow
U+1EF4
Ygrave
U+1EF2
Yhookabove
U+1EF6
Ytilde
U+1EF8
Zdotbelow
U+1E92
Zmacronbelow
U+1E94
abreveacute
U+1EAF
abrevedotbelow
U+1EB7
abrevegrave
U+1EB1
abrevehookabove
U+1EB3
abrevetilde
U+1EB5
acircumflexacute
U+1EA5
acircumflexdotbelow
U+1EAD
acircumflexgrave
U+1EA7
acircumflexhookabove
U+1EA9
acircumflextilde
U+1EAB
adotbelow
U+1EA1
ahookabove
U+1EA3
bdotbelow
U+1E05
dcircumflexbelow
U+1E13
ddotbelow
U+1E0D
dmacronbelow
U+1E0F
ecircumflexacute
ế
U+1EBF
ecircumflexdotbelow
U+1EC7
ecircumflexgrave
U+1EC1
ecircumflexhookabove
U+1EC3
ecircumflextilde
U+1EC5
edotbelow
U+1EB9
ehookabove
U+1EBB
etilde
U+1EBD
gmacron
U+1E21
hbrevebelow
U+1E2B
hdotbelow
U+1E25
hmacronbelow
U+1E96
idieresisacute
U+1E2F
idotbelow
U+1ECB
ihookabove
U+1EC9
kmacronbelow
U+1E35
lcircumflexbelow
U+1E3D
ldotbelow
U+1E37
ldotbelowmacron
U+1E39
lmacronbelow
U+1E3B
macute
ḿ
U+1E3F
mdotaccent
U+1E41
mdotbelow
U+1E43
ncircumflexbelow
U+1E4B
ndotaccent
U+1E45
ndotbelow
U+1E47
nmacronbelow
U+1E49
ocircumflexacute
U+1ED1
ocircumflexdotbelow
U+1ED9
ocircumflexgrave
U+1ED3
ocircumflexhookabove
U+1ED5
ocircumflextilde
U+1ED7
odotbelow
U+1ECD
ohookabove
U+1ECF
ohornacute
U+1EDB
ohorndotbelow
U+1EE3
ohorngrave
U+1EDD
ohornhookabove
U+1EDF
ohorntilde
U+1EE1
omacronacute
U+1E53
omacrongrave
U+1E51
otildeacute
U+1E4D
rdotbelowmacron
U+1E5D
rmacronbelow
U+1E5F
sdotbelow
U+1E63
tcircumflexbelow
U+1E71
tdieresis
U+1E97
tdotbelow
U+1E6D
tmacronbelow
U+1E6F
udotbelow
U+1EE5
uhookabove
U+1EE7
uhornacute
U+1EE9
uhorndotbelow
U+1EF1
uhorngrave
U+1EEB
uhornhookabove
U+1EED
uhorntilde
U+1EEF
wacute
U+1E83
wdieresis
U+1E85
wgrave
U+1E81
ydotaccent
U+1E8F
ydotbelow
U+1EF5
ygrave
U+1EF3
yhookabove
U+1EF7
ytilde
U+1EF9
zdotbelow
U+1E93
zmacronbelow
U+1E95

Latin Extended-B

Acaron
Ǎ
U+01CD
Adieresismacron
Ǟ
U+01DE
AEacute
Ǽ
U+01FC
AEmacron
Ǣ
U+01E2
Bhook
Ɓ
U+0181
Bstroke
Ƀ
U+0243
Chook
Ƈ
U+0187
Dhook
Ɗ
U+018A
Dtail
Ɖ
U+0189
Ecedilla
Ȩ
U+0228
Eopen
Ɛ
U+0190
Ereversed
Ǝ
U+018E
Esh
Ʃ
U+01A9
Schwa
Ə
U+018F
Ezh
Ʒ
U+01B7
Ezhcaron
Ǯ
U+01EE
Fhook
Ƒ
U+0191
Gcaron
Ǧ
U+01E6
Ghook
Ɠ
U+0193
Gstroke
Ǥ
U+01E4
Icaron
Ǐ
U+01CF
Iota-latin
Ɩ
U+0196
Istroke
Ɨ
U+0197
Kcaron
Ǩ
U+01E8
Khook
Ƙ
U+0198
Nhookleft
Ɲ
U+019D
Ocaron
Ǒ
U+01D1
Odieresismacron
Ȫ
U+022A
Ohorn
Ơ
U+01A0
Oogonek
Ǫ
U+01EA
Oopen
Ɔ
U+0186
Oslashacute
Ǿ
U+01FE
Phook
Ƥ
U+01A4
Rstroke
Ɍ
U+024C
Scommaaccent
Ș
U+0218
Tcommaaccent
Ț
U+021A
Thook
Ƭ
U+01AC
Tretroflexhook
Ʈ
U+01AE
Ubar
Ʉ
U+0244
Ucaron
Ǔ
U+01D3
Udieresisacute
Ǘ
U+01D7
Udieresiscaron
Ǚ
U+01D9
Udieresisgrave
Ǜ
U+01DB
Udieresismacron
Ǖ
U+01D5
Uhorn
Ư
U+01AF
Upsilon-latin
Ʊ
U+01B1
Gamma-latin
Ɣ
U+0194
Vhook
Ʋ
U+01B2
Vturned
Ʌ
U+0245
Yhook
Ƴ
U+01B3
Ymacron
Ȳ
U+0232
acaron
ǎ
U+01CE
adieresismacron
ǟ
U+01DF
aeacute
ǽ
U+01FD
aemacron
ǣ
U+01E3
chook
ƈ
U+0188
ecedilla
ȩ
U+0229
eturned
ǝ
U+01DD
ezhcaron
ǯ
U+01EF
gcaron
ǧ
U+01E7
glottalstopsmall
ɂ
U+0242
gstroke
ǥ
U+01E5
icaron
ǐ
U+01D0
jdotless
ȷ
U+0237
kcaron
ǩ
U+01E9
khook
ƙ
U+0199
ocaron
ǒ
U+01D2
odieresismacron
ȫ
U+022B
ohorn
ơ
U+01A1
oogonek
ǫ
U+01EB
oslashacute
ǿ
U+01FF
phook
ƥ
U+01A5
qhooktail
ɋ
U+024B
rstroke
ɍ
U+024D
scommaaccent
ș
U+0219
tcommaaccent
ț
U+021B
thook
ƭ
U+01AD
ucaron
ǔ
U+01D4
udieresisacute
ǘ
U+01D8
udieresiscaron
ǚ
U+01DA
udieresisgrave
ǜ
U+01DC
udieresismacron
ǖ
U+01D6
uhorn
ư
U+01B0
yhook
ƴ
U+01B4
ymacron
ȳ
U+0233
florin
ƒ
U+0192

Latin Extended-C

Alpha-latin
U+2C6D
Rtail
U+2C64
Whook
U+2C72
whook
U+2C73

Latin Extended-D

Hhook
U+A7AA
Hturned
U+A78D
Saltillo
U+A78B
saltillo
U+A78C

IPA Extensions

alpha-latin
ɑ
U+0251
bhook
ɓ
U+0253
dhook
ɗ
U+0257
dtail
ɖ
U+0256
eopen
ɛ
U+025B
esh
ʃ
U+0283
schwa
ə
U+0259
ezh
ʒ
U+0292
gamma-latin
ɣ
U+0263
ghook
ɠ
U+0260
glottalstop
ʔ
U+0294
glottalstopreversed
ʕ
U+0295
hhook
ɦ
U+0266
iota-latin
ɩ
U+0269
istroke
ɨ
U+0268
nhookleft
ɲ
U+0272
oopen
ɔ
U+0254
rfishhook
ɾ
U+027E
rtail
ɽ
U+027D
tretroflexhook
ʈ
U+0288
ubar
ʉ
U+0289
upsilon-latin
ʊ
U+028A
vhook
ʋ
U+028B
vturned
ʌ
U+028C

Cyrillic

A-cy
А
U+0410
Be-cy
Б
U+0411
Ve-cy
В
U+0412
Ge-cy
Г
U+0413
Gje-cy
Ѓ
U+0403
Geupturn-cy
Ґ
U+0490
Gedescender-cy
Ӷ
U+04F6
Gestroke-cy
Ғ
U+0492
Gemiddlehook-cy
Ҕ
U+0494
De-cy
Д
U+0414
Ie-cy
Е
U+0415
Iegrave-cy
Ѐ
U+0400
Io-cy
Ё
U+0401
Zhe-cy
Ж
U+0416
Ze-cy
З
U+0417
Ii-cy
И
U+0418
Iishort-cy
Й
U+0419
Iigrave-cy
Ѝ
U+040D
Ka-cy
К
U+041A
Kje-cy
Ќ
U+040C
El-cy
Л
U+041B
Em-cy
М
U+041C
En-cy
Н
U+041D
O-cy
О
U+041E
Pe-cy
П
U+041F
Er-cy
Р
U+0420
Es-cy
С
U+0421
Te-cy
Т
U+0422
U-cy
У
U+0423
Ushort-cy
Ў
U+040E
Ef-cy
Ф
U+0424
Ha-cy
Х
U+0425
Che-cy
Ч
U+0427
Tse-cy
Ц
U+0426
Sha-cy
Ш
U+0428
Shcha-cy
Щ
U+0429
Dzhe-cy
Џ
U+040F
Softsign-cy
Ь
U+042C
Yeru-cy
Ы
U+042B
Hardsign-cy
Ъ
U+042A
Lje-cy
Љ
U+0409
Nje-cy
Њ
U+040A
Dze-cy
Ѕ
U+0405
E-cy
Є
U+0404
Ereversed-cy
Э
U+042D
I-cy
І
U+0406
Yi-cy
Ї
U+0407
Je-cy
Ј
U+0408
Tshe-cy
Ћ
U+040B
Yu-cy
Ю
U+042E
Ya-cy
Я
U+042F
Dje-cy
Ђ
U+0402
Yat-cy
Ѣ
U+0462
Yusbig-cy
Ѫ
U+046A
Fita-cy
Ѳ
U+0472
Izhitsa-cy
Ѵ
U+0474
Zhedescender-cy
Җ
U+0496
Zedescender-cy
Ҙ
U+0498
Kadescender-cy
Қ
U+049A
Kaverticalstroke-cy
Ҝ
U+049C
Kastroke-cy
Ҟ
U+049E
Kabashkir-cy
Ҡ
U+04A0
Endescender-cy
Ң
U+04A2
EnGe-cy
Ҥ
U+04A4
Pemiddlehook-cy
Ҧ
U+04A6
Haabkhasian-cy
Ҩ
U+04A8
Esdescender-cy
Ҫ
U+04AA
Tedescender-cy
Ҭ
U+04AC
Ustraight-cy
Ү
U+04AE
Ustraightstroke-cy
Ұ
U+04B0
Hadescender-cy
Ҳ
U+04B2
Tetse-cy
Ҵ
U+04B4
Chedescender-cy
Ҷ
U+04B6
Cheverticalstroke-cy
Ҹ
U+04B8
Shha-cy
Һ
U+04BA
Cheabkhasian-cy
Ҽ
U+04BC
Chedescenderabkhasian-cy
Ҿ
U+04BE
Palochka-cy
Ӏ
U+04C0
Zhebreve-cy
Ӂ
U+04C1
Kahook-cy
Ӄ
U+04C3
Eltail-cy
Ӆ
U+04C5
Enhook-cy
Ӈ
U+04C7
Entail-cy
Ӊ
U+04C9
Chekhakassian-cy
Ӌ
U+04CB
Emtail-cy
Ӎ
U+04CD
Abreve-cy
Ӑ
U+04D0
Adieresis-cy
Ӓ
U+04D2
Aie-cy
Ӕ
U+04D4
Iebreve-cy
Ӗ
U+04D6
Schwa-cy
Ә
U+04D8
Schwadieresis-cy
Ӛ
U+04DA
Zhedieresis-cy
Ӝ
U+04DC
Zedieresis-cy
Ӟ
U+04DE
Dzeabkhasian-cy
Ӡ
U+04E0
Imacron-cy
Ӣ
U+04E2
Idieresis-cy
Ӥ
U+04E4
Odieresis-cy
Ӧ
U+04E6
Obarred-cy
Ө
U+04E8
Obarreddieresis-cy
Ӫ
U+04EA
Edieresis-cy
Ӭ
U+04EC
Umacron-cy
Ӯ
U+04EE
Udieresis-cy
Ӱ
U+04F0
Uhungarumlaut-cy
Ӳ
U+04F2
Chedieresis-cy
Ӵ
U+04F4
Yerudieresis-cy
Ӹ
U+04F8
Hahook-cy
Ӽ
U+04FC
De-cy.loclBGR
Д
U+0414
El-cy.loclBGR
Л
U+041B
Ef-cy.loclBGR
Ф
U+0424
a-cy
а
U+0430
be-cy
б
U+0431
ve-cy
в
U+0432
ge-cy
г
U+0433
gje-cy
ѓ
U+0453
geupturn-cy
ґ
U+0491
gedescender-cy
ӷ
U+04F7
gestroke-cy
ғ
U+0493
gemiddlehook-cy
ҕ
U+0495
de-cy
д
U+0434
ie-cy
е
U+0435
iegrave-cy
ѐ
U+0450
io-cy
ё
U+0451
zhe-cy
ж
U+0436
ze-cy
з
U+0437
ii-cy
и
U+0438
iishort-cy
й
U+0439
iigrave-cy
ѝ
U+045D
ka-cy
к
U+043A
kje-cy
ќ
U+045C
el-cy
л
U+043B
em-cy
м
U+043C
en-cy
н
U+043D
o-cy
о
U+043E
pe-cy
п
U+043F
er-cy
р
U+0440
es-cy
с
U+0441
te-cy
т
U+0442
u-cy
у
U+0443
ushort-cy
ў
U+045E
ef-cy
ф
U+0444
ha-cy
х
U+0445
che-cy
ч
U+0447
tse-cy
ц
U+0446
sha-cy
ш
U+0448
shcha-cy
щ
U+0449
dzhe-cy
џ
U+045F
softsign-cy
ь
U+044C
yeru-cy
ы
U+044B
hardsign-cy
ъ
U+044A
lje-cy
љ
U+0459
nje-cy
њ
U+045A
dze-cy
ѕ
U+0455
e-cy
є
U+0454
ereversed-cy
э
U+044D
i-cy
і
U+0456
yi-cy
ї
U+0457
je-cy
ј
U+0458
tshe-cy
ћ
U+045B
yu-cy
ю
U+044E
ya-cy
я
U+044F
dje-cy
ђ
U+0452
yat-cy
ѣ
U+0463
yusbig-cy
ѫ
U+046B
fita-cy
ѳ
U+0473
izhitsa-cy
ѵ
U+0475
zhedescender-cy
җ
U+0497
zedescender-cy
ҙ
U+0499
kadescender-cy
қ
U+049B
kaverticalstroke-cy
ҝ
U+049D
kastroke-cy
ҟ
U+049F
kabashkir-cy
ҡ
U+04A1
endescender-cy
ң
U+04A3
enge-cy
ҥ
U+04A5
pemiddlehook-cy
ҧ
U+04A7
haabkhasian-cy
ҩ
U+04A9
esdescender-cy
ҫ
U+04AB
tedescender-cy
ҭ
U+04AD
ustraight-cy
ү
U+04AF
ustraightstroke-cy
ұ
U+04B1
hadescender-cy
ҳ
U+04B3
tetse-cy
ҵ
U+04B5
chedescender-cy
ҷ
U+04B7
cheverticalstroke-cy
ҹ
U+04B9
shha-cy
һ
U+04BB
cheabkhasian-cy
ҽ
U+04BD
chedescenderabkhasian-cy
ҿ
U+04BF
palochka-cy
ӏ
U+04CF
zhebreve-cy
ӂ
U+04C2
kahook-cy
ӄ
U+04C4
eltail-cy
ӆ
U+04C6
enhook-cy
ӈ
U+04C8
entail-cy
ӊ
U+04CA
chekhakassian-cy
ӌ
U+04CC
emtail-cy
ӎ
U+04CE
abreve-cy
ӑ
U+04D1
adieresis-cy
ӓ
U+04D3
aie-cy
ӕ
U+04D5
iebreve-cy
ӗ
U+04D7
schwa-cy
ә
U+04D9
schwadieresis-cy
ӛ
U+04DB
zhedieresis-cy
ӝ
U+04DD
zedieresis-cy
ӟ
U+04DF
dzeabkhasian-cy
ӡ
U+04E1
imacron-cy
ӣ
U+04E3
idieresis-cy
ӥ
U+04E5
odieresis-cy
ӧ
U+04E7
obarred-cy
ө
U+04E9
obarreddieresis-cy
ӫ
U+04EB
edieresis-cy
ӭ
U+04ED
umacron-cy
ӯ
U+04EF
udieresis-cy
ӱ
U+04F1
uhungarumlaut-cy
ӳ
U+04F3
chedieresis-cy
ӵ
U+04F5
yerudieresis-cy
ӹ
U+04F9
hahook-cy
ӽ
U+04FD
ve-cy.loclBGR
в
U+0432
ge-cy.loclBGR
г
U+0433
de-cy.loclBGR
д
U+0434
zhe-cy.loclBGR
ж
U+0436
ze-cy.loclBGR
з
U+0437
ii-cy.loclBGR
и
U+0438
iishort-cy.loclBGR
й
U+0439
iigrave-cy.loclBGR
ѝ
U+045D
ka-cy.loclBGR
к
U+043A
el-cy.loclBGR
л
U+043B
pe-cy.loclBGR
п
U+043F
te-cy.loclBGR
т
U+0442
tse-cy.loclBGR
ц
U+0446
sha-cy.loclBGR
ш
U+0448
shcha-cy.loclBGR
щ
U+0449
softsign-cy.loclBGR
ь
U+044C
hardsign-cy.loclBGR
ъ
U+044A
yu-cy.loclBGR
ю
U+044E
be-cy.loclSRB
б
U+0431
ge-cy.loclSRB
г
U+0433
de-cy.loclSRB
д
U+0434
pe-cy.loclSRB
п
U+043F
te-cy.loclSRB
т
U+0442
sha-cy.loclSRB
ш
U+0448

Cyrillic Supplement

Pedescender-cy
Ԥ
U+0524
Shhadescender-cy
Ԧ
U+0526
Reversedze-cy
Ԑ
U+0510
Elhook-cy
Ԓ
U+0512
We-cy
Ԝ
U+051C
pedescender-cy
ԥ
U+0525
shhadescender-cy
ԧ
U+0527
reversedze-cy
ԑ
U+0511
elhook-cy
ԓ
U+0513
we-cy
ԝ
U+051D

Greek and Coptic

Alpha
Α
U+0391
Beta
Β
U+0392
Gamma
Γ
U+0393
Delta
Δ
U+0394
Epsilon
Ε
U+0395
Zeta
Ζ
U+0396
Eta
Η
U+0397
Theta
Θ
U+0398
Iota
Ι
U+0399
Kappa
Κ
U+039A
Lambda
Λ
U+039B
Mu
Μ
U+039C
Nu
Ν
U+039D
Xi
Ξ
U+039E
Omicron
Ο
U+039F
Pi
Π
U+03A0
Rho
Ρ
U+03A1
Sigma
Σ
U+03A3
Tau
Τ
U+03A4
Upsilon
Υ
U+03A5
Phi
Φ
U+03A6
Chi
Χ
U+03A7
Psi
Ψ
U+03A8
Omega
Ω
U+03A9
Alphatonos
Ά
U+0386
Epsilontonos
Έ
U+0388
Etatonos
Ή
U+0389
Iotatonos
Ί
U+038A
Omicrontonos
Ό
U+038C
Upsilontonos
Ύ
U+038E
Omegatonos
Ώ
U+038F
Iotadieresis
Ϊ
U+03AA
Upsilondieresis
Ϋ
U+03AB
KaiSymbol
Ϗ
U+03CF
alpha
α
U+03B1
beta
β
U+03B2
gamma
γ
U+03B3
delta
δ
U+03B4
epsilon
ε
U+03B5
zeta
ζ
U+03B6
eta
η
U+03B7
theta
θ
U+03B8
iota
ι
U+03B9
kappa
κ
U+03BA
lambda
λ
U+03BB
mu
μ
U+03BC
nu
ν
U+03BD
xi
ξ
U+03BE
omicron
ο
U+03BF
pi
π
U+03C0
rho
ρ
U+03C1
sigmafinal
ς
U+03C2
sigma
σ
U+03C3
tau
τ
U+03C4
upsilon
υ
U+03C5
phi
φ
U+03C6
chi
χ
U+03C7
psi
ψ
U+03C8
omega
ω
U+03C9
iotatonos
ί
U+03AF
iotadieresis
ϊ
U+03CA
iotadieresistonos
ΐ
U+0390
upsilontonos
ύ
U+03CD
upsilondieresis
ϋ
U+03CB
upsilondieresistonos
ΰ
U+03B0
omicrontonos
ό
U+03CC
omegatonos
ώ
U+03CE
alphatonos
ά
U+03AC
epsilontonos
έ
U+03AD
etatonos
ή
U+03AE
kaiSymbol
ϗ
U+03D7
numeral-greek
ʹ
U+0374
lowernumeral-greek
͵
U+0375
tonos
΄
U+0384
dieresistonos
΅
U+0385

General Punctuation

fraction
U+2044
ellipsis
U+2026
bullet
U+2022
endash
U+2013
emdash
U+2014
hyphentwo
U+2010
quotesinglbase
U+201A
quotedblbase
U+201E
quotedblleft
U+201C
quotedblright
U+201D
quoteleft
U+2018
quoteright
U+2019
guilsinglleft
U+2039
guilsinglright
U+203A
dagger
U+2020
daggerdbl
U+2021
perthousand
U+2030

Superscripts and Subscripts

zeroinferior
U+2080
oneinferior
U+2081
twoinferior
U+2082
threeinferior
U+2083
fourinferior
U+2084
fiveinferior
U+2085
sixinferior
U+2086
seveninferior
U+2087
eightinferior
U+2088
nineinferior
U+2089
zerosuperior
U+2070
foursuperior
U+2074
fivesuperior
U+2075
sixsuperior
U+2076
sevensuperior
U+2077
eightsuperior
U+2078
ninesuperior
U+2079

CJK Symbols and Punctuation

anglebracketleft
U+3008
anglebracketright
U+3009

Armenian

dram-arm
֏
U+058F

Bengali

rupeeSign-beng
U+09F3

Khmer

riel-khmer
U+17DB

Thai

baht
฿
U+0E3F

Miscellaneous Symbols

cloud
U+2601
lightning
U+2607
ballotBox
U+2610
ballotBoxWithCheck
U+2611
ballotBoxWithX
U+2612
leftBlackIndex
U+261A
rightBlackIndex
U+261B
leftWhiteIndex
U+261C
upWhiteIndex
U+261D
rightWhiteIndex
U+261E
downWhiteIndex
U+261F
whiteFrowningFace
U+2639
whiteSmilingFace
U+263A
blackSmilingFace
U+263B
sunWithRays
U+263C
lastQuarterMoon
U+263E
heartBlackSuit
U+2665

Dingbats

checkmark
U+2713
heavyCheckMark
U+2714
multiplicationX
U+2715
heavyMultiplicationX
U+2716
ballotX
U+2717
heavyBallotX
U+2718
snowflake
U+2744
rightHeavyCircledWhiteArrow
U+27B2
rightTriangleBlackArrow
U+27A1

Miscellaneous Technical

alternativekeysymbol
U+2387
brokenCircleNorthWestArrow
U+238B
clear
U+2327
deleteLeftKey
U+232B
deleterightKey
U+2326
ejectsymbol
U+23CF
keyboard
U+2328
optionKey
U+2325
propellor
U+2318
returnsymbol
U+23CE
powerSymbol
U+23FB
powerOnOffSymbol
U+23FC
powerOnSymbol
U+23FD
powerSleepSymbol
U+23FE

Letterlike Symbols

trademark
U+2122
literSign
U+2113
estimated
U+212E
numero
U+2116

Arrows

capslock
U+21EA
upArrow
U+2191
northEastArrow
U+2197
rightArrow
U+2192
southEastArrow
U+2198
downArrow
U+2193
southWestArrow
U+2199
leftArrow
U+2190
northWestArrow
U+2196
leftRightArrow
U+2194
upDownArrow
U+2195
upTipLeftArrow
U+21B0
upTipRightArrow
U+21B1
downTipLeftArrow
U+21B2
downTipRightArrow
U+21B3
rightCornerDownArrow
U+21B4
carriagereturn
U+21B5
upWhiteArrow
U+21E7
rightWhiteArrow
U+21E8
downWhiteArrow
U+21E9
leftWhiteArrow
U+21E6

Miscellaneous Symbols and Arrows

heavyCircle
U+2B58
upBlackArrow
U+2B06
downBlackArrow
U+2B07
leftBlackArrow
U+2B05

Currency Symbols

bitcoin
U+20BF
cedi
U+20B5
colonsign
U+20A1
dong
U+20AB
euro
U+20AC
guarani
U+20B2
hryvnia
U+20B4
kip
U+20AD
lari
U+20BE
liraTurkish
U+20BA
manat
U+20BC
naira
U+20A6
peso
U+20B1
ruble
U+20BD
rupeeIndian
U+20B9
sheqel
U+20AA
tenge
U+20B8
tugrik
U+20AE
won
U+20A9

Mathematical Operators

minus
U+2212
notequal
U+2260
greaterequal
U+2265
lessequal
U+2264
approxequal
U+2248
emptyset
U+2205
infinity
U+221E
integral
U+222B
increment
U+2206
product
U+220F
summation
U+2211
radical
U+221A
partialdiff
U+2202

Block Elements

lowerOneEighthBlock
U+2581
lowerOneQuarterBlock
U+2582
lowerThreeEighthsBlock
U+2583
lowerHalfBlock
U+2584
lowerFiveEighthsBlock
U+2585
lowerThreeQuartersBlock
U+2586
lowerSevenEighthsBlock
U+2587
fullBlock
U+2588
upperHalfBlock
U+2580
upperOneEighthBlock
U+2594
leftOneEighthBlock
U+258F
leftOneQuarterBlock
U+258E
leftThreeEighthsBlock
U+258D
leftBlock
U+258C
leftFiveEighthsBlock
U+258B
leftThreeQuartersBlock
U+258A
leftSevenEighthsBlock
U+2589
rightBlock
U+2590
rightOneEighthBlock
U+2595
lowerLeftBlock
U+2596
lowerRightBlock
U+2597
upperLeftBlock
U+2598
upperLeftAndLowerLeftAndLowerRightBlock
U+2599
upperLeftAndLowerRightBlock
U+259A
upperLeftAndUpperRightAndLowerLeftBlock
U+259B
upperLeftAndUpperRightAndLowerRightBlock
U+259C
upperRightBlock
U+259D
upperRightAndLowerLeftBlock
U+259E
upperRightAndLowerLeftAndLowerRightBlock
U+259F
shadelight
U+2591
shademedium
U+2592
shadedark
U+2593

Geometric Shapes

blackCircle
U+25CF
whiteCircle
U+25CB
largeCircle
U+25EF
leftHalfBlackWhiteCircle
U+25D0
rightHalfBlackWhiteCircle
U+25D1
lowerHalfBlackWhiteCircle
U+25D2
upperHalfBlackWhiteCircle
U+25D3
leftHalfBlackCircle
U+25D6
rightHalfBlackCircle
U+25D7
upperRightBlackCircle
U+25D4
upperLeftWhiteCircle
U+25D5
upperLeftQuadrantWhiteCircle
U+25F4
lowerLeftQuadrantWhiteCircle
U+25F5
lowerRightQuadrantWhiteCircle
U+25F6
upperRightQuadrantWhiteCircle
U+25F7
verticalFillCircle
U+25CD
dottedCircle
U+25CC
fisheye
U+25C9
bullseye
U+25CE
whiteBullet
U+25E6
inverseWhiteCircle
U+25D9
upperHalfInverseWhiteCircle
U+25DA
lowerHalfInverseWhiteCircle
U+25DB
upperHalfArc
U+25E0
lowerHalfArc
U+25E1
upperLeftArc
U+25DC
upperRightArc
U+25DD
lowerRightArc
U+25DE
lowerLeftArc
U+25DF
blackDiamond
U+25C6
whiteDiamond
U+25C7
lozenge
U+25CA
blackVerticalRect
U+25AE
filledRect
U+25AC
whiteRect
U+25AD
whiteVerticalRect
U+25AF
blackSquare
U+25A0
whiteSquare
U+25A1
whiteRoundedCornersSquare
U+25A2
whiteInBlackSquare
U+25A3
blackSmallSquare
U+25AA
whiteSmallSquare
U+25AB
leftHalfBlackSquare
U+25E7
rightHalfBlackSquare
U+25E8
upperLeftDiagonalHalfBlackSquare
U+25E9
lowerRightDiagonalHalfBlackSquare
U+25EA
verticalBisectingLineWhiteSquare
U+25EB
whiteUpperLeftQuadrantSquare
U+25F0
whiteLowerLeftQuadrantSquare
U+25F1
whiteLowerRightQuadrantSquare
U+25F2
whiteUpperRightQuadrantSquare
U+25F3
upBlackTriangle
U+25B2
rightBlackTriangle
U+25B6
downBlackTriangle
U+25BC
leftBlackTriangle
U+25C0
leftBlackPointer
U+25C4
upperRightBlackTriangle
U+25E5
lowerRightBlackTriangle
U+25E2
lowerLeftBlackTriangle
U+25E3
upperLeftBlackTriangle
U+25E4

Box Drawing

boxDoubleDownAndHorizontal
U+2566
boxDoubleDownAndLeft
U+2557
boxDoubleDownAndRight
U+2554
boxDoubleHorizontal
U+2550
boxDoubleUpAndHorizontal
U+2569
boxDoubleUpAndLeft
U+255D
boxDoubleUpAndRight
U+255A
boxDoubleVertical
U+2551
boxDoubleVerticalAndHorizontal
U+256C
boxDoubleVerticalAndLeft
U+2563
boxDoubleVerticalAndRight
U+2560
boxDownDoubleAndHorizontalSingle
U+2565
boxDownDoubleAndLeftSingle
U+2556
boxDownDoubleAndRightSingle
U+2553
boxDownHeavyAndHorizontalLight
U+2530
boxDownHeavyAndLeftLight
U+2512
boxDownHeavyAndLeftUpLight
U+2527
boxDownHeavyAndRightLight
U+250E
boxDownHeavyAndRightUpLight
U+251F
boxDownHeavyAndUpHorizontalLight
U+2541
boxDownLightAndHorizontalHeavy
U+252F
boxDownLightAndLeftHeavy
U+2511
boxDownLightAndLeftUpHeavy
U+2529
boxDownLightAndRightHeavy
U+250D
boxDownLightAndRightUpHeavy
U+2521
boxDownLightAndUpHorizontalHeavy
U+2547
boxDownSingleAndHorizontalDouble
U+2564
boxDownSingleAndLeftDouble
U+2555
boxDownSingleAndRightDouble
U+2552
boxHeavyDoubleDashHorizontal
U+254D
boxHeavyDoubleDashVertical
U+254F
boxHeavyDown
U+257B
boxHeavyDownAndHorizontal
U+2533
boxHeavyDownAndLeft
U+2513
boxHeavyDownAndRight
U+250F
boxHeavyHorizontal
U+2501
boxHeavyLeft
U+2578
boxHeavyLeftAndLightRight
U+257E
boxHeavyQuadrupleDashHorizontal
U+2509
boxHeavyQuadrupleDashVertical
U+250B
boxHeavyRight
U+257A
boxHeavyTripleDashHorizontal
U+2505
boxHeavyTripleDashVertical
U+2507
boxHeavyUp
U+2579
boxHeavyUpAndHorizontal
U+253B
boxHeavyUpAndLeft
U+251B
boxHeavyUpAndLightDown
U+257F
boxHeavyUpAndRight
U+2517
boxHeavyVertical
U+2503
boxHeavyVerticalAndHorizontal
U+254B
boxHeavyVerticalAndLeft
U+252B
boxHeavyVerticalAndRight
U+2523
boxLeftDownHeavyAndRightUpLight
U+2545
boxLeftHeavyAndRightDownLight
U+252D
boxLeftHeavyAndRightUpLight
U+2535
boxLeftHeavyAndRightVerticalLight
U+253D
boxLeftLightAndRightDownHeavy
U+2532
boxLeftLightAndRightUpHeavy
U+253A
boxLeftLightAndRightVerticalHeavy
U+254A
boxLeftUpHeavyAndRightDownLight
U+2543
boxLightArcDownAndLeft
U+256E
boxLightArcDownAndRight
U+256D
boxLightArcUpAndLeft
U+256F
boxLightArcUpAndRight
U+2570
boxLightDiagonalCross
U+2573
boxLightDiagonalUpperLeftToLowerRight
U+2572
boxLightDiagonalUpperRightToLowerLeft
U+2571
boxLightDoubleDashHorizontal
U+254C
boxLightDoubleDashVertical
U+254E
boxLightDown
U+2577
boxLightDownAndHorizontal
U+252C
boxLightDownAndLeft
U+2510
boxLightDownAndRight
U+250C
boxLightHorizontal
U+2500
boxLightLeft
U+2574
boxLightLeftAndHeavyRight
U+257C
boxLightQuadrupleDashHorizontal
U+2508
boxLightQuadrupleDashVertical
U+250A
boxLightRight
U+2576
boxLightTripleDashHorizontal
U+2504
boxLightTripleDashVertical
U+2506
boxLightUp
U+2575
boxLightUpAndHeavyDown
U+257D
boxLightUpAndHorizontal
U+2534
boxLightUpAndLeft
U+2518
boxLightUpAndRight
U+2514
boxLightVertical
U+2502
boxLightVerticalAndHorizontal
U+253C
boxLightVerticalAndLeft
U+2524
boxLightVerticalAndRight
U+251C
boxRightDownHeavyAndLeftUpLight
U+2546
boxRightHeavyAndLeftDownLight
U+252E
boxRightHeavyAndLeftUpLight
U+2536
boxRightHeavyAndLeftVerticalLight
U+253E
boxRightLightAndLeftDownHeavy
U+2531
boxRightLightAndLeftUpHeavy
U+2539
boxRightLightAndLeftVerticalHeavy
U+2549
boxRightUpHeavyAndLeftDownLight
U+2544
boxUpDoubleAndHorizontalSingle
U+2568
boxUpDoubleAndLeftSingle
U+255C
boxUpDoubleAndRightSingle
U+2559
boxUpHeavyAndDownHorizontalLight
U+2540
boxUpHeavyAndHorizontalLight
U+2538
boxUpHeavyAndLeftDownLight
U+2526
boxUpHeavyAndLeftLight
U+251A
boxUpHeavyAndRightDownLight
U+251E
boxUpHeavyAndRightLight
U+2516
boxUpLightAndDownHorizontalHeavy
U+2548
boxUpLightAndHorizontalHeavy
U+2537
boxUpLightAndLeftDownHeavy
U+252A
boxUpLightAndLeftHeavy
U+2519
boxUpLightAndRightDownHeavy
U+2522
boxUpLightAndRightHeavy
U+2515
boxUpSingleAndHorizontalDouble
U+2567
boxUpSingleAndLeftDouble
U+255B
boxUpSingleAndRightDouble
U+2558
boxVerticalDoubleAndHorizontalSingle
U+256B
boxVerticalDoubleAndLeftSingle
U+2562
boxVerticalDoubleAndRightSingle
U+255F
boxVerticalHeavyAndHorizontalLight
U+2542
boxVerticalHeavyAndLeftLight
U+2528
boxVerticalHeavyAndRightLight
U+2520
boxVerticalLightAndHorizontalHeavy
U+253F
boxVerticalLightAndLeftHeavy
U+2525
boxVerticalLightAndRightHeavy
U+251D
boxVerticalSingleAndHorizontalDouble
U+256A
boxVerticalSingleAndLeftDouble
U+2561
boxVerticalSingleAndRightDouble
U+255E

Combining Diacritical Marks

dieresiscomb
̈
U+0308
dotaccentcomb
̇
U+0307
gravecomb
̀
U+0300
acutecomb
́
U+0301
hungarumlautcomb
̋
U+030B
circumflexcomb
̂
U+0302
caroncomb
̌
U+030C
brevecomb
̆
U+0306
ringcomb
̊
U+030A
tildecomb
̃
U+0303
macroncomb
̄
U+0304
hookabovecomb
̉
U+0309
candraBinducomb
̐
U+0310
commaturnedabovecomb
̒
U+0312
horncomb
̛
U+031B
dotbelowcomb
̣
U+0323
dieresisbelowcomb
̤
U+0324
ringbelowcomb
̥
U+0325
commaaccentcomb
̦
U+0326
cedillacomb
̧
U+0327
ogonekcomb
̨
U+0328
brevebelowcomb
̮
U+032E
macronbelowcomb
̱
U+0331
doublemacronbelowcomb
͟
U+035F

Spacing Modifier Letters

dotaccent
˙
U+02D9
hungarumlaut
˝
U+02DD
circumflex
ˆ
U+02C6
caron
ˇ
U+02C7
breve
˘
U+02D8
ring
˚
U+02DA
tilde
˜
U+02DC
ogonek
˛
U+02DB
apostrophemod
ʼ
U+02BC
commareversedmod
ʽ
U+02BD
ringhalfleft
ʿ
U+02BF
ringhalfright
ʾ
U+02BE

Powerline Symbols

uniE0A0
U+E0A0
uniE0A1
U+E0A1
uniE0A2
U+E0A2
uniE0B0
U+E0B0
uniE0B1
U+E0B1
uniE0B2
U+E0B2
uniE0B3
U+E0B3
uniEE00
U+EE00
uniEE01
U+EE01
uniEE02
U+EE02
uniEE03
U+EE03
uniEE04
U+EE04
uniEE05
U+EE05
uniEE06
U+EE06
uniEE07
U+EE07
uniEE08
U+EE08
uniEE09
U+EE09
uniEE0A
U+EE0A
uniEE0B
U+EE0B
uniEE10
U+EE10
uniEE11
U+EE11
uniEE12
U+EE12
uniEE13
U+EE13
uniEE14
U+EE14
uniEE15
U+EE15
variable condition
switchbalance
variable condition
switchbalance
onehalf
1/2
U+0031 U+002F U+0032
onethird
1/3
U+0031 U+002F U+0033
onequarter
1/4
U+0031 U+002F U+0034
onefifth
1/5
U+0031 U+002F U+0035
onesixth
1/6
U+0031 U+002F U+0036
oneseventh
1/7
U+0031 U+002F U+0037
oneeighth
1/8
U+0031 U+002F U+0038
twothirds
2/3
U+0032 U+002F U+0033
twofifths
2/5
U+0032 U+002F U+0035
threequarters
3/4
U+0033 U+002F U+0034
threefifths
3/5
U+0033 U+002F U+0035
threeeighths
3/8
U+0033 U+002F U+0038
fourfifths
4/5
U+0034 U+002F U+0035
fivesixths
5/6
U+0035 U+002F U+0036
fiveeighths
5/8
U+0035 U+002F U+0038
seveneighths
7/8
U+0037 U+002F U+0038
twosevenths
2/7
U+0032 U+002F U+0037
threesevenths
3/7
U+0033 U+002F U+0037
foursevenths
4/7
U+0034 U+002F U+0037
fivesevenths
5/7
U+0035 U+002F U+0037
sixsevenths
6/7
U+0036 U+002F U+0037
zero
0
U+0030
one
1
U+0031
two
2
U+0032
three
3
U+0033
four
4
U+0034
five
5
U+0035
six
6
U+0036
seven
7
U+0037
eight
8
U+0038
nine
9
U+0039
less_exclam_hyphen_hyphen_hyphen
<!---